Now Playing Tracks

Trên thế gian hàng ngàn, hàng vạn người…
Để tìm một người thực sự hiểu mình tuy thật khó nhưng không có nghĩa là không thể tìm được…
Chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ người đó xuất hiện hay không mà thôi… ♥~

We make Tumblr themes