Now Playing Tracks

kitesquotes:

"Trước đây, mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. 
Những bỗng một ngày, có một cô gái xông vào sân thượng của anh.
Anh nhìn cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. 
Có lúc nhìn thấy cô gái đó cười, có lúc lại thấy cô ấy khóc.
Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khắc vào trong tim.”

{Phong Đằng - Sam Sam Đến Rồi}
des by HinaNg@Kitesvn.com

Henry told those fans who gave gifts to him not to spend money buying those gifts for him. He also told it’s not necessary to buy albums. He said you can save a money to buy a house, fans told him money is not enough to buy a house. he laughed and said but you can save it and buy things for yourselves, you should treat yourself better.

I HAVE 100% respect for this guy.

(Source: hyukwoon)

To Tumblr, Love Pixel Union